Producenci

Regulamin

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.swiatshihtzu.pl.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: k.baj.kmb@gmail.com.

 

1) Definicje:

a) Regulamin – niniejszy regulamin.

b) Sprzedawca - Sklep Świat Shih Tzu działający pod adresem internetowym www.swiatshihtzu.pl jest prowadzony przez firmę KMB Kamil Baj, ul. Bolka I Świdnickiego 4/2, 57-100 Strzelin, NIP 8842584276, REGON: 365938077 (dalej zamiennie jako www.swiatshihtzu.pl lub jako Sprzedawca), prowadzi sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

f) Konto – zbiór danych teleinformatycznych wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

g) Towar – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, które Klient może zamówić.

h) Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

i) Sklep – serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.swiatshihtzu.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie .

j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

k) Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

l) Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów znajdujące się pod adresem cennik dostaw.

m) Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku.

n) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem płatności.

 

2) Przebieg procesu Zamówienia, umowa kupna, limity Zamówienia:

a) Przebieg procesu Zamówienia

Sprzedawca oferuje swoim Klientom produkty dla zwierząt domowych rasy Shih Tzu. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi danego produktu. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości, którą Klient jest zainteresowany i kliknięcie na symbol "do koszyka" przy wybranym Towarze. Klikając na przycisk „Koszyk”, widoczny w prawym górnym rogu Sklepu, Klient przechodzi do strony, gdzie widoczne są ilość i rodzaj produktu, którym Klient jest zainteresowany. W każdym momencie Klient ma możliwość sprawdzenia produktów w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian lub anulować Zamówienie. Jeśli Klient chce sfinalizować Zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „zamawiam”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji Zamówienia. Klient może również zarejestrować się jako nowy użytkownik lub kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. Sprzedawca zachęca Klientów do dokonywania zakupów jako zarejestrowany użytkownik. Następnie, klikając na przycisk „złóż zamówienie”, Klient przechodzi do strony, gdzie podaje swoje dane adresowe oraz adres do wysyłki Zamówienia. Następnie Klient wybiera sposób i koszt przesyłki. Po wprowadzeniu tych danych Klient zatwierdza je klikając na przycisk „podsumowanie". W kolejnym kroku wyświetli się okno ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi Zamówienia, sposobów płatności, dostawy i kosztów przesyłki. Na tym etapie składania Zamówienia dane te mogą jeszcze zostać poprawione przez Klienta. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam”. W ten sposób wiążąca oferta kupna została złożona.

b) Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w Sklepie www.shiatshihtzu.pl służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu Zamówienia i kliknięcie na przycisk „zamawiam”. Wtedy też Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail wysyłane automatycznie. Zawarcie umowy kupna ze Sprzedawcą następuje w momencie, gdy Sprzedawca przyjmie Zamówienie Klienta, wysyłając zamówiony Towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

c) Limity Zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Ilość dostępnych sztuk danego produktu Klient sprawdzić może klikając na dany produkt. Wówczas w Koszyku widnieje informacja o ilości dostępnego produktu.

 

3) Metody płatności:

Metody płatności dostępne w Sklepie to:

  • płatność online*. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  • karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)*. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  • przelew na polskie konto bankowe (przedpłata). Klient zobowiązany jest do przelania należnej kwoty w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku nie wpłynięcia środków w podanym terminie, Zamówienie zostaje anulowane.
  • pobranie. Płatność dokonywana jest u kuriera lub w punkcie odbioru przesyłki stosownie do zdefiniowanej podczas składania zamówienia formy wysyłki. Podmiotem świadczącym obsługę płatność jest wybrana podczas składania zamówienia firma kurierska.

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Alior Bank

Nr konta: 85 2490 0005 0000 4530 1327 9792

Odbiorca: KMB Kamil Baj

Adres odbiorcy: ul. Bolka I Świdnickiego 4/2, 57-100 Strzelin

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

*W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4) Dostawa:

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia Zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Towar zostaje dostarczony Klientowi za pomocą wybranej firmy kurierskiej, pocztowej.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie. W przypadku, gdy Sprzedawca nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, www.swiatshihtzu.pl może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony Towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail: k.baj.kmb@gmail.com. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji. W celu bezproblemowej realizacji Zamówienia, www.swiatshihtzu.pl przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu Klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna ze Sklepem. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego konta w Sklepie.

Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny - kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy.

 

5) Odpowiedzialność:

Produkty weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

 

6) Prawo do odstąpienia od umowy:

Klient ma prawo odstąpienia od umowy - bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Koszty wysyłki zwracanych produktów ponosi kupujący.

Zwrot środków za zwrócony towar oraz koszty wysyłki (do wysokości najtańszej opcji dostawy) sprzedawca zwróci na wskazane przez kupującego konto bankowe lub w przypadku braku takiej informacji na konto, z którego kupujący zapłacił za zakupy po zwrocie towarów do sprzedawcy.

 

7) Postanowienia ogólne: 

a) Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, tzn. przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania zamówień niezbędne jest mobilne urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką stron internetowych.

b) Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

c) Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na jego poprawne funkcjonowanie.

d) Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

e) Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.

f) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl